DNS服务器插件

0.1.1 版本
2024-02-06 版本更新时间
13 安装
0 star

简介

Webman的DNS服务器插件,可以实现Webman启动时运行一个DNS服务器

注意:默认为udp53端口,需要ROOT权限

Github

LaysenseRepo


客观来说,相比bind9(named)等成熟的C语言的DNS服务器来说,具有一定的差距,但胜在开发便捷,拓展容易。
当前仅供测试玩耍,建议不要用于关键用途


支持的DNS类型:

 • A
 • AAAA
 • CNAME
 • SOA
 • PTR
 • MX
 • TXT

最新版本已经增加了CNAME+A和CNAME+AAAA方式

安装

composer require laysense/dns

配置

配置文件位于 /config/plugin/laysense/dns/process.php

<?php
return [
  'Dns' => [
    'handler' => process\DnsProcess::class,
    'listen' => 'Dns://0.0.0.0:53', #使用的端口,53端口需要root权限
    'transport' => 'udp',
    'count' => cpu_count() * 4    #线程数量
  ],
];

使用

为了方便您的使用,本插件(不要脸地)导入了一个Controller

位于 /app/controller/DnsController.php

【如果这影响到了您的项目和您的开发习惯,请修改/process/DnsProcess.php 文件】

安装前请先保障文件不冲突

本DNS插件只提供了一个DNS请求和响应的接口,其余的数据库、DNS查询、多级缓存、递归等需要您自行实现

该Controller名存实亡,其实就是一个class

<?php

namespace app\controller;
include_once base_path().'/vendor/laysense/dns/src/resource/ipv6.php';
use dnstools\ipv6;   #用于IPv6相关
/**
 * $ipv6=new IPv6;
 * $ipv6->ip2bin($ip);
 */

class DnsController
{
  public function DNS($type,$name,$rip,$id,$query)
  {
    #输出信息
    #echo "\n Type:$type \n Domain: $name\n Client IP: $rip \n";

    #此处请根据业务需要,通过判断$name和$rip返回正确的数据
    #详情请参见 https://github.com/ywnsya/workerman-dns 尤其是 https://github.com/ywnsya/Workerman-DNS/blob/master/start.php 中的用法

    $send['detail']='dns.laysense.com';
    $send['ttl']=30;
    $send['type']='PTR';

    #此处无需修改
    $send['id']=$id;
    $send['query']=$query;
    $return=json_encode($send);
    return $return;
  }
}

具体的使用方式请参照 Workerman-DNS (Github) 下的start.php

效果图(可选)