GatewayWorker关于onMessage接收16进制数据

IT球球

目前硬件给我的是68 01 00 00 0c 32 30 32 31 30 38 30 33 31 30 31 30 00 00 3d 02 00 00 2e e0 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4e 55 4c 4c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 68 61 72 64 20 76 31 2e 30 00 00 a5 a5 a5 a5 a5 44 43 5f 43 4f 4d 4d 32 8f 04

这个16进制数据,
但是我在onMessage里面获取直接打印$message 发现
截图
是这个的,请问这个方法会自动转换16进制数据吗,我需要怎么获取他发送给我的16进制数据呢

741 1 0
1个回答

keytehu

接收的数据用bin2hex($data)转换下就行了

  • 暂无评论
年代过于久远,无法发表回答
🔝